NL/EN

Milenka Jacobs


treasuremap
Sabarmati riverfront
Kade van de Sabarmati

This is a proposed alternative to the current concrete quay of the Sabarmati River in the Indian city Ahmedabad. The starting point of this project was to investigate the relationship between humans and nature. The unnatural treatment of nature by man and its undesirable consequences have accumulated with the contemporary population number to a state of crisis, particularly in urban areas. This project forms a reflection and practical answer from the environmentalist to theoretical questions such as: What is the nature of nature? What is the nature of man? How should man relate to nature?

Four important attitudes became visible: man as part of nature (of complex ecological systems), as a protector of nature (against and with his technologies), learning from nature (we are not in control of nature) and being close to nature (not in the wilderness).

In addition to theoretical research into these different attitudes, the following themes were explored: 'hyper-realistic' awareness (and representation) of nature (experiences of aspects of nature captured in an instant), various local landforms and ecologies (forest and wetland), human interventions in nature (preserving existing important buildings in the area, adding orchard and garden, paths and human program for the area) and an environmental research institute (controlled research environment).

This research resulted in a holistic environmental vision and redesign of the Gandhi Ashram, the home of Mahatma Gandhi and now museum. The concrete quay is broken and forms a filter for the water landscape behind it through small islands, trees and grass. Here, due to differences in altitude, various conditions for living in different seasons arise: during monsoon islands arise (where animals can stay at rest), large plains at the water's edge where reeds can grow and animals nest, and baval trees in the water. On the way to the dry season, enclosed lakes and seasonal waterfalls emerge. Several quays provide conditions: soft for waterfowl, amphibians and fish, hard (gabion walls with concrete residues) for cliff dwellers such as parrots. The forest is elevated from the street ensuring a natural separation and protection of the area.

The overarching concept of the representation of this plan is the treasure map as a carrier of human (nature) experiences and discoveries. Just as during a journey of exploration, man in this area is a guest in a world that already existed before him and will exist after him. Places with wondrous natural observations and places of human significance or interest alternate on his walks and determine his route. By not making all areas accessible to man, but visible, and by allowing man to use their means of expression (in an open air theater) he can respect nature and reflect on his role in nature.

Dit is een voorgesteld alternatief voor de huidige betonnen kade van de rivier Sabarmati in de Indiase stad Ahmedabad. Het uitgangspunt van dit project is om de relatie van de mens met de natuur te onderzoeken. De onnatuurlijke behandeling van de natuur door de mens en de onwenselijke gevolgen daarvan hebben zich met het hedendaagse populatie aantal geaccumuleerd tot een staat van crisis zichtbaar in met name stedelijke gebieden. Dit project vormt een reflectie en praktisch antwoord van de milieuactivist op theoretische vragen als: Wat is de natuur van de natuur? Wat is de natuur van de mens? Hoe zou de mens zich moeten verhouden tot de natuur?

Vier belangrijke houdingen werden zichtbaar: mens als onderdeel van natuur (van complexe ecologische systemen), als beschermer van natuur (tegen en met zijn technologien), als leerling van de natuur (we zijn de natuur niet de baas) en in nabijheid zijn van natuur (niet in de wildernis).

Naast theoretisch onderzoek naar deze verschillende houdingen, werden de volgende thema's onderzocht: 'hyper-realistische' bewustzijn (en weergave) van de natuur (ervaringen van aspecten van natuur in een moment gevangen), diverse locale landvormen en ecologien (bos en grasland), menselijke interventies in de natuur (bestaande belangrijke gebouwen in het gebied behouden, toevoegen van gaard en tuin, paden en menselijk programma voor het gebied) en een milieu onderzoek instituut (gecontroleerd onderzoek).

Dit onderzoek resulteerd in een holistische milieuvisie en herontwerp van de Gandhi Ashram, de woonplaats van Mahatma Gandhi en nu museum. De betonnen kade wordt doorbroken en vormt door kleine eilandjes, bomen en gras een filter voor het waterlandschap erachter. Hier ontstaan door hoogteverschillen diverse condities voor leven in verschillende seizoenen: tijdens moeson ontstaan eilanden (waar dieren in rust kunnen verblijven), grote vlaktes aan de waterkant waar riet kan groeien en dieren zich nestelen, en baval bomen in het water. Opweg naar het droge seizoen ontstaan omsloten meertjes en seizoenswatervallen. Verschillende kades zorgen voor condities: zachte voor watervogels, amfibien en vissen, harde (kooien gevuld met betonresten) voor rostbewoners zoals papagaaien. Het bos verhoogd zich ten opzichte van de straat en zorgt zo voor een natuurlijke afscheiding en bescherming van het gebied.

Overkoepelend concept van de verbeelding van dit plan is de schatkaart als drager van menselijke (natuur) ervaringen en ontdekkingen. Net als tijdens een ontdekkingsreis, is de mens in dit gebied te gast in een wereld die al voor hem bestond en na hem zal bestaan. Plekken met wonderlijke natuurlijke waarnemingen en plekken van menselijke betekenis of belang wisselen zich af op zijn wandelingen en bepalen zijn route. Door niet alle gebieden toegankelijk te maken voor de mens, maar wel zichtbaar, en door de mens haar middelen van expressie toe te staan (in een open lucht theater) kan hij de natuur respecteren en reflecteren op zijn rol in de natuur.