NL/EN

Milenka Jacobs


model
Modern development after WWII bombing
Moderne stadsontwikkeling na WOII brand
maquette
Westewagenstraat en -hof met omgeving
Westewagenstraat with surrounding
tekening
Themed interventions
Interventies per thema
model
Music cone
Muziek kegel
model
Desert concert hall top floor
Een woestijnconcert op bovenverdieping
model
Audio exit of music cone - mud fights
Klankuitgang van muziek kegel - moddergevechten
model
Whisper cone on intermediate floors - loam scuptures
Fluisterkegel op de tussen verdiepingen - leem sculpturen
model
Entrance of music cone - soil painting
Ingang van muziek kegel - leemschilderingen
model
Pyramid of the stars - gazing
Piramide van de sterren - kijken
model
Pyramid of the stars - transformation theatre
Piramide van de sterren - transformatie theater
model
Indicators of use
Suggesties van gebruik
model
Entrance piramid - texture moulds and ebruse in concrete
Ingang van piramide - textuur mallen en ebruse in beton
model
Kaleidoscopic tube
Kaleidoscopische kollom
The Public Play House
Het Publieke Speelhuis

How do I make people comfortable and stimulate them to explore strange environments? This is the guiding question of my Msc graduation project.
The journey of this graduation travels trough the city of Rotterdam, The Netherlands. During the many years I have lived here, a desolate feeling about the public spaces in the city's center was established. Besides the regular festivals and markets, the spaces often stayed empty, winds and rain gusting trough these giant open spaces. What was the source of this deminished use of an area that should be the hallmark of the city?
So this graduation became a quest to uncover the extend of this problem, the factors that influence it and ways to improve it. It included historical reseach (rebuilding the city center after WWII bombing with a modern business paradime), mapping habitation, mapping current public spaces (noli map with gradients for shops, the selective public spaces, and one with the elements that are present there for use) and mapping experiences in these spaces.

Combining these researches resulted in a site in the center that is of less public interest, but has potentials of becoming a good public space. Westenwagenstraat and Westenwagenhof is an area with unused buildings and on the border between a mixed residential area, shopping street and succesfull public square. All the diverse public values and uses that appeared in the experience mapping exercise were projected in new ideas that participants of a designgame created for this area. The phenomenon of play was explored as a method of stucturing the design, design decisions and design processes. It seems to be a succesfull tool to bring the strangers of the public together in a mood of exploration, curiosity and creation.
The result is themed local interventions in the different buildings and on streetlevel that introduce and reveal themselves as curious interaction machines. Besides inviting and trigering visitors to investigate them and explore their use and function, the creation of the structures is part of a cyclical process of public participation: they are build and decomposed in public 'events'. Tools of finishing are adjusted to fit participation and expression: mud, painting, mozaik, ebruse, etc.

Hoe kan ik mensen stimuleren een vreemde omgeving te ontdekken? Dit is de leidende vraag van mijn Msc afstudeerproject.
De reis van dit afstuderen gaat door Rotterdam. Gedurende de vele jaren dat ik hier heb gewoond, bouwde ik een verlaten gevoel op over de openbare ruimten in het centrum van de stad. Naast de terugkerende markten en festivals bleven de ruimtes vaak leeg, gigantische open ruimtes getergd door wind en regen. Wat was de oorzaak van dit beperkte gebruik van een gebied dat het visitekaartje van de stad zou moeten zijn?
Dit afstudeerproject werd zodoende een zoektocht naar de omvang van dit probleem, de factoren die het beïnvloeden en manieren om het te verbeteren. Het omvatte een historisch onderzoek (wederopbouw van het stadscentrum na WOII bombardementen tot een moderne zakelijke stad), het in kaart brengen van bewoning, van de huidige openbare ruimten (noli-kaart met een gardient voor winkels, de selectieve openbare ruimten, en een kaart met de elementen die daar aanwezig zijn voor gebruik) en van ervaringen in deze ruimtes.

Door deze onderzoeken te combineren werd een locatie gevonden in het centrum die van minder openbaar belang is, maar potentieel heeft om een ​​goede openbare ruimte te worden. Westenwagenstraat en Westenwagenhoven is een gebied met ongebruikte gebouwen en ligt op de grens tussen een gemengde woonwijk, winkelstraat en een succesvol openbaar plein. Alle uiteenlopende publieke waardes en gebruiken die bij de ervaringskaart naar voren kwamen, werden geprojecteerd in nieuwe ideeën die deelnemers van een ontwerpspel voor dit gebied hebben gemaakt. Het fenomeen spel werd onderzocht als een methode om het ontwerp, ontwerpbeslissingen en ontwerpprocessen te structureren. Het blijkt een succesvol hulpmiddel om de vreemden van de publieke ruimte samen te brengen in een sfeer van onderzoek, nieuwsgierigheid en creatie.
Het resultaat is lokale thematische interventies in de verschillende gebouwen en op straatniveau die zichzelf introduceren en onthullen als vreemde interactiemachines. Naast het uitnodigen en triggeren van bezoekers om ze te onderzoeken en hun gebruik en functie te verkennen, maakt de creatie van de structuren deel uit van een cyclisch proces van publieksparticipatie: ze worden opgebouwd en afgebroken in publieke 'evenementen'. Gereedschappen voor afwerking worden aangepast aan mogelijkheid tot deelname en expressie: modder, schilderen, mozaik, ebruse, etc.